نوشته شده توسط : ADMIN
ادويه موضعي به چهار عامل بستگي دارد:

1.ابطال سرطان

2.منع از زياد تر شدن

3.منع از تقرح (چركي و زخمي شدن)

4.علاج متقرح

1- براي از بين بردن  ســـرطان را از خوردن و ادويه گرم وتندبپرهيزند و داروي تحليل بــرنده استفــاده نمايند. زمان استفــاده از دارو مــوقع رشد سرطان  مي باشد و ادويه كه از معدزريات شسته شده باشد مثل توتياي شسته شده كه گاهي با روغن گــل ســرخ وشبو مــخـلوط شود، اما زياد استفاده نـــشود و بـا اصلاح غذا وتقويت عضو با ادويه و ادعـيه معروف استفـاده كند و مـالــيدن و طلا كردن سنگ چــاقـو تيزكن معــروف به سنگ مَسن و سنگ آسيـــــاب و ســرب مـربــوطه كه وسيــــله روغـن گـل وآب گـشنيز و همچنين آبـغـوره تازه بـسيارنافذ مي باشد و اين جلوگيري از زخمي و چـركي شدن مي كند.داغ كردن در طب اسلامي آخرين روش درمـان است.

مانع زيادي و گسترش سرطان در صورتي كه سرطان سوزش نداشته و تمـــام اين ماليدنيها بوسيله خاريدن مفيدتر مي باشد وبا روغـــن زيتون  و گــل ارمني و گــل هميشه بهار يا سفيداب و سرب كه قبلا گقته شد مرهم شود و اين تـــركيب مــجرب است، و آنچه مجرب تر است اضاقه كردن خرچنگ آبي مخصوصا با اقليميا(يعني دوده طلا يانقره يامس) است.

علاج متقرح : پارچه كتان در آب تاجريري تر كرده مدام بر آن قرار دهند، هرگاه بخواهند خشك شود پارچه را تر كنند با آب تاجريزي مـــرهم سازند يا با آرد كندم و كندر، زيرسفيد يك درهم(5/2گرم) ، گل ارمني و صبر شسته شده هــر كدام دو درهم(5گرم) همه را سائيده بر ســرطان مرطوب به طريق پاشيدن و بر خشك به طريق مرهم تر بهروغن گل سرخ استعمال كنند و همچنين نافع است كه آن را بــا توتياي شسته با آب خرفه يا با لعاب اسفرزه مخلوط نمايند تا به صورت ضماد در آيد.

صاحب كامل مي گويد: سرطان وقتي كه بــزرگ و مستحكم گـــردد ديگــر ممكن نيست درمــان شود وعده اي آنــرا قطع مي كنند وقتي كـه به عضوي متصل بــاشد قطع كردن امكان دارد تا اينكه از ريشه او چيزي باقي نماند اما زمـاني كه قطع او از ريشه ممكن نــباشد خطــر آن ازچند طــريق مي بــاشد يكي سبب بــزرگ شدن سرخرگها در عضو مي باشد تا حدي كه از آن مقدار خوني عبور كند كه باعث ترس وحشت مريض شود و ديگر اينكه شرائين و عروق بسته شود كه سبب آفــت به اعضاء رئيسه(مثل قلب، دماغ و كبد و...) مي شود كه عروق و شرائين و از آنها مي گردد.

فصد:اگر بخواهند اين ورم را در ابتداي بيماري در يابند فصــد از عــروق موافـق عضوي كه در آن ورم باشد بگيرند و قدرت و سن و مزاج و فصل مســـائد بـــاشد (با توجه به قوانين رگ زدن) و اگر مــريض زن بــاشد با توجه به ادرار وحيض بكنند و تنقيه را با ادويه اي كه سوداء را از بدن خارج مي كند مثـل پخته شــده از افتنيمون و غاريقون و…از ادويه هايي كه استفراغ سودايي مي كنند و همچنين نبايد در استعمال و مصرف آن به يك دو دفعه امتفا كنندو بايد بيشتــر از اين ها استفاده كنند تا بدن از اخلاط سودائي پاك شود

اين حب براي از بين بردن خلط سودائي و يك دفعه آن را بيرون ريختن مي باشد كه عبارتند از:

افتيمون(3گرم)+هليله سياه(5/3كرم)+اسطوخودوس(25/5گرم)+بسفايج (25/5گرم) نمك نفطي دودانك(20گرم)+خريق سياه(75/1گرم)+غاريقئن(75/1گرم)همه را پودر كرده و با آب خمير كنند و حب بسازند و از سه تا چهار درهم(5/10تـا 14 گرم) تربت درست كنند و استفاده كنند.هنگامي كه بدن از اخلاط پاك شــــد بــايـد تدبيري كرد صاحب استفراغ را بر دستور معتدل مايل به رطوبت كه سـاكـن كننده سوداء تا آنچه در بدن پيدا مي شود خون سالم باشد. مكان ومحل زندگي مريض را در جائي كه هواي معتدل دارد بــايد باشد .غذاهايي كه كـيموس نيكو دارند بخورد مثلگوشت بزغاله ، جوجه مــرغ ، بره و ماهي رودخانه اي ســــرد كه با روغـــن بزرك(روغن كتان)همراه سبزي، ريحان و كدوي تكه تكه شده مي پـزند و هچنين آب جو و آب پنير منعقد شده و سفوف و پودر مسهل سوداء ميل كنند.

اما آنچه بر عضو بيمار مي گذارند بايد در اول امر قبل از استــفراغ كردن بوسيله ادويه كه مانع و دفع ماده اعتدال است نـمايند مــانند آب تـاجريزي و آب كــاسني و كاكنج و گشنيز و مانند آن باشد بخاطر اينكه استفـــراغ و تنقيه بودن او از اخــلاط سوداوي مي كند بايد از ادويه محلل معتدل استفاده كند مانند داروي سرد براي آن،

توتيا كه صفت توتيايي كرماني(پودر شسته شده) + مردار سنگ + سفيداب +سرب

هر كدام يك جزء ، مـــوم ربع جزء ، ادويه را كوبيده و خورد كرده و مـوم را در روغن گل سرخ ذوب كرده و با ادويه مخلوط كرده مرهم سازند و داروي سرد با زاج زرد منسوب به جالينوس استفاده و مرهم زنجبيل و مرهم رسل و سائر اورام

بسيارمفيد مي باشد و چون سرطان متقرح گردد علاج آن را با اين مرهم بايد كرد.  

اجزاء اين مرهـم عـبا رت است از : سفيده سـرب + توتياي مغسـول مسـاوي با هم گرفته و با روغن گل و آب تاجرـزي و آب خـرفه سبـز يـا آب گـشنيزتر يـا لـعـاب اسفرزه يا كدو يا اب خيار(هرچه از اينها در ذسترس باشد) سائيده برمتقرح قـــرار دهند و گــاهي هم اين دارو را قبل از تقرح قـرار مي دهنداين دارو براي آن مــفيد مي باشد كه چنين صفتي دارد هاون را بگيرند (سرب ‹سياه› يا ارزيز دو قسمت و در آن گل ارمني يا گِل مختوم با سركه آميخته و با ممزوج آب يا شير شتركــــاملا پودر كنند تا سياه شودو روي ســرطان چــركي شده مـــاليده شود و اگر با آن گــل هميشه بهار يا روغن گل سرخ بسايند مفيدتر است.

ابن الياس مي گويد:در ابتدا فصد كنند و هر روز صبح جلاب ازكــاسني و شيـرين بيان هركدام (5/10گرم ) با 35گرم شكر سفيد بجوشانند و غذاي هر وعده نخـــود و ماش مغز بادام و بعد از آن آشكار شدن پختگي در ادرار تنقيه سوداء بوسيله افتيمون و غاريقون پخته شده نمايند زياد روي در تنقيه بدن از سوداء غليظ بــكنند و يا اين كه اين حب را بخورند كه همان حبي است که صاحب كامل بيان كـرده ولي در اينجا نمك(3/9گرم) و غاريقون 75/1گرم و هليله كابلي5/3گرم عوض خربق مي باشد وبا آب كرفس حب سازند و شربت آب پنير با افتيمون به بيمـار بـدهـنـد و بعد تنقيه هر صبح سكنجــبين بزوري(تخم نباتات) 7گرم در آب گــرم حـــــل كرده بجوشاننـدو غذاي زيرباجه گوشت تيهو و ماكيان (مرغ خانگي و پرندگان خانگي) وغيـــره كه ذكر شده است .و اگر با حرارت مزاج باشد غذا ماءالشعير بـــاجوجه سـازند و همچنين بعد از تنقيه ادويه محلله مثل توتيا شسته شده با روغن گل ســرخ و روغن خيري برروي ورم بگـذارند و از گــذاشتن ادويه ضعيف التحليل و قــوي التحليل بر عضو متورم پرهيز كنند و زماني كه سرطان زخمي شود و از آن زرد آب سيلان نمايند استعمال اين مرهم براي او مفيد مي باشد كه از ايـــن قبيل است :

توتياي شسته شده + گل مختوم + گل سرخ + گل ارمني به اجـــزاء مـســـاوي در هاون همراه يك دسته سرب سفيد با روغن گل كـامل كــوبيده و پــودر شـود و بـر موضع بمالند و داروي ديگر كه نافع است عبارت است از: خرچنگ رود خانه اي تازه تكه تكه شده بر آن مي گذارند هر روز يك يا دو مرتبه اين عـمل را تكــرار كننديا خاكستر خرچنگ با قيروتي”و روغن گل بدستور مرهم كنند

ابو منصور خجندي:مي گويد در ابتدا فصد اكحُل و رگهاي مناسب موضع سرطان بكنندتا خون احتياج بيرون آيد و از غذاهايي كه تو ليد كننده ســـوداء و صفــــرا و بادنجان و گوشت حيوانات وحشي و گاو و شراب سياه غليظ و مــانند آن كه سبـب توليدخون غليظ مي شود و از آنجمله از اد ويه هاي گرم بايد اجتنــاب كـرد و هــر روز صبح شـربتي از گاوزبان + تخم كاسني + بادرنجبـــــويه + اصــل الســـوس (شيرين بيان) + شكر بنوشند.

غذا : ماش با ماء الشعير،‌ مغز بادام ،‌گوشت بره تازه بعد از آشكار شدن پختگي در ادرار تنقيه متواتر با ادويه پخته شده مسهل سودا كنند مانند سنا، بسفايچ، افتيمون، اسطوخودوس، هليله سياه و كابــــلي و مانند آن انجام دهند.

آب پنير و ترنجبين و افتيمون هــــم نــافع مي باشد كه بايد در پاك كردن اين ماده بسيار دقت كرد تا اينكه تمام و كمال از بين برود تا درمان آن انجام بگيرد تا چركي نشود واز گرم شدن آن بوسيله ادويه و غيره ادويه پرهيز كنند و با سبزيجات سرد مرطوب كنند و اگر متقرح (چركي و ورم) گردد ضماد يهودي بكــــــــــاربرند كه عبارتند از: نشــــاسته + سفيداب + كندر + صبر + گل ارمني كه با روغن گــــل ســرخ مرهم درست كنندو برروي موضع قرار مي دهند و اگر رطوبــــت آن زياد باشد بر آن خشك بپاشند.

بقراط گفته: كسي كه سرطان دارد بايد به دفعات زياد از سوداء اسهال ايجاد كـند و اگر متقرح و چركي باشد از زنگار (زنگ مس) يا داروي جاوبران بر نهادن روي زخم استفاده كنند روي آن پارچه اي كه با آب سرد تر شده بــاشد بگذارند طوري عضو را بندند كه ماده بسوي آن جريان پيدا كند.

جالينوس نوشته «از قول بقراط و محمّد بن زكريا» كه من سرطان كه بر بيخ گوش مردي بود بعد از آنكه چرك و ورم كرده بود زنگ مس پاشيدم وآنرا كم كم خورد و زيــاد هـم سـوراخ نگـرداند و اميد سلامتي او بوسيله آن كردم وگفته كه خوردن گوشت افـــاعي پخته شده با آب و نمك وشويد و شراب ريحاني تنقيه و پاك كرده و از رشد و نمو سرطان جلو گيري مي كند.

ابن هبته الله گويد : اگر طبيب اين بيماري را در ابتدا شروع آن تشخيص دهد بيـمار را بايد از باسليق فصد نمايند و استفراغ بدن بوسيله افتيمون پخته شده به كــــرات انجــام دهد تا ايــنكه بدن پاك شود و بيمار را دارويي بدهــند كه مسكن حــرارت وشدت بدن باشد مثل ماء الشعير و شيره تخم خرفه و تخم خيارين و از غـــذاهايي كه توليد سوداء مي كند پرهيز كنند و اگر دچار ضعــــف گرديــد به او تخـم مرغ،‌ جوجه و بچه بزغاله بدهند و درمان ورم در شروع آن بوسيله آنچه كه جلوگيري كننده و برطرف كننده باشد بايد كرد و ادويه اي كه درآن گرما وشدت باشــــــــد استفاده نكنند و در آخر از ادويه محلله متعادل مثل موم، روغن و صبر استعمال كنند و اگر ورم رشد كرد با اين مرهم آنرا علاج نمايند:‌

سفيده يا سرب سفيد + توتياي شسته شده + مردار سنگ + گل ارمني شسته شده + عصاره باهنگ (هــر كــدام دو جـــزء) + نشاسته + صمغ عربي (هر كدام سه جزء) ، اين ادويه را كوبيده و پـودر كــرده و بر آن روغن گل و مـوم را بـريـزندو اطراف آن را بـا گــل ارمني كـوبيده شده كه درهاون سربي با آب تاجريزي يا آب گشنيز ماليده شده و اگر پزشك براي درمان از آهن استفاده كند كه نبــايد نزديك آن سرخرگ و انشعاب گرم عصبي بــاشد كه بايد آنرا از ريشه بكند تا از آن چيزي باقي نماند و خون را ســـريع بند آورد بلكه رگهاي اطراف انرا فشار دهد تا خون بسختي از آن بيـــرون بيــايد و بعد از آن به درمان زخمها بوسيله ادويه پـــاك كننده و بعد از آن تدبير با ادويه ملحـــمه (چاق كننده) نمايد.

بقراط مي گويد: درمان سرطان با آهن(جراهي) بيمـاري را به هيجـــان مي آورد و سبب و علت مرگ را نزديگ مي گرداند و چون با ادويه درمان نـمـايد عـــمر را طولاني مي كند.

جرجاني و ايلاقي مي نويسند: تدبير و درك پسنديده بــراي درمــان ايـن بيمــاري آنست كه بيماري را در آن حدي كه هست نگهدارند و نگذارند كه بـزرگ شــود و ريشه بدواند و ازغذاي سرد و تر استفاده كنند مثل اسقاناخ ( اسفناج) ، كدو و روغن بادام و هـر زمـان كه خـواستند درمـان كنند در ابتدا بـــدن را از ســودا پــاك كنند و استفراغ بر آن علت بوسيله آب پنير نيكو تر مي باشد. و هر چند روزي 14 گرم افتيمون در اب پنير يا عسل بايد داد و اگر در عوض افتيمون با آب پنير،هــر چند روز افتيمون پخته شده با سكنجبين آميخته بدهند بهتر است هر چند كه درعــــلاج ماليخوليا ذكر شده است.

آنچه كه در علاج جذام بيان مي شود درمان اين بيماري است و گرماي جگر را باغذاهاي موافق و نوشيدنيها و ضمادها بايد ساكن كرد و تسكيـن داد و به اعتدال رسانند تا از سوخته شدن خون جلوگيري كند. و ادويه اي كه تحليل بـــرنده قــوي هستند نبايد مصرف كرد چون ضرر آن بيش از نفع آن مي باشد و ادويه معـــدني كه شسته شده و تحليل آن با اعتدال باشد و سوزنده نيز ناشد فايده دارد و توتيـــاي شسته شده كه با روغن گل طلا كنندبمالند ممكن است كه ماده غليظ ســـــرطان را بتمامه تحليل برد به آرامي مخصوصااگر زود و در ابتدا متوجه شـوند و درمان از اين طريق بكنند كه اكثر موارد كه بر سرطان مي نهد كمتر مي شود كه بصورت اولــيه خود باقي مي ماند و زياد نمي شود و آن دارويي است كه بـــراده ســرب را با آب كاسني، كاهو،‌ يا گشنيز بسايند و توتيا ، سفيداب و صبر(هر يك اندكي) در هاون با سرب پودر كنند و آنرا براي آغاز سرطان كه ازمايش كرديم انرا از بين مي برد و همچنين گل مختوم و غيره كه در گفته شيخ گذشت با آب كاهو ولعاب اسفرزه در هاون سربي پودر كنند وبر موضع بمالند كه بينهايت مفيد مي باشد و نمي گذارد سرطان ريشه بدواند غوزه را كوفته و ضماد كنند و خرچنگ رودخانه اي تــازه ، كوبيده همراه با اقليميا ضماد كردن مفيد مي باشد مخصوصا هنگامي كه داراي حرات و سوزش و ضربان همراه باشد گل ارمني را با سركه حل كرده و بــر مــوضع بمالند نافع است و هر گاه سرطان زخم گردد خاكستر خرچــنگ رودخــــانه اي و اقليما هر يك به مـــيزان مساوي در30 گرم رغن گل و براده سرب با آب برگ خرفه و آب برگ كاهو بسايند و لعاب اسفرزه بمالند مفيد است.

طبري مي گويد: ابتدا مريض را معاينه كنند اگر حال او مناسب باشد اولين درمان  تا ماده ايجاد كننده سرطان تخليه شود.

غذاهاي توليد خون مـــــــــثل تخم مرغ نيـم برشته يك روز در ميان، عسل، آب جوجه، و زيرباجات با گوشت تازه بره شيره و خرما(تا حفظ نيروي او كند) بدهند و استفراغ با خــربق سيــاه كه در شيــر بــز خيسانيده شود و سپس صاف كرده و خشك نموده ماهيزهرج (كه مصلح آن نشـــاسـته و كتيرا و روغن بادام است) حب الفار ميوه برگ بو تقريبا سه حبه (30گرم) + حب النبيل (5گرم) + پوست هندوانه ابـوجهـل (45گرم)‌‌ + افسنيتن روميو غاريقون از هر كدام 20 گرم + ايارج قـيـقرا (75/1گرم) + نمك نفطي و سقمونيا از هر كدام 11گرم كوبيده و با پارچه حــرير صاف كرده و با آب كلم قمري (كلم سنگ) مخلوط كرده بصورت حب در آورده تقريبا 10گرم هفت روز بعد از شورباي اسفيدبــاجميــل كنند و بعد از ده روز صبــر كــردن شــربت افتيمون حداكثر 35گرم ميل كنند در ضمن استراحت بدن اطريفيل كبير2 ميل كنند هر سه روز تقريبا 5گرم مـيل كنند و اگر اين روش درماني مناسب حال بيما ر شد مي توانيد اين روش را ادامه دهيد و اگر موثرنبود و ورم كاهش پيدا نكرد در اين صورت عمل جراحي خطرناك است. 1- اسفيداج- شوربا- صفحه 127   2- اطريفيل كبير= هليله، بليله، آمله، روغن گاو و عسل

در صورت جراحي (اشتباهي) استفاده از روغن و موم كه با سرب ولعاب اسفرزه و بهدانه است استفاده كنند.(بهدانه و اسفرزه بجوشانند و صــاف كنند با روغن و موم نيز بجوشانند انقدر بجوشانند كه آب درآن نماند) و چند روز بعد از جراهي بر روي رگهاي اطراف آن موضع بازوفاي تر3ولعاب بهدانه و روغــن مـوم عمل آمده بــا روغن بنفشه مخلوط مي كنند ودرهاون با آب تاجريزي بـر آن ريخته تا حــل شود با آن موضع را مي پوشانند تا زخم خشك نشود شير دخترمي دوشند و برآن مرهم مي نهند تا آنكه موضع چرك آن بيرون آيد و رسيده شــود و از ادويه شدت دار و تند و تيز بپرهيزد.

مرهم سرطان: روغن موم با روغن بنفشه و پيه را بهم مي زنند تا مخـلوط شود و سفيداب در آن ريخته مي شود و اندكي آرد بــــا قلاي مصري به آن اضافه كنند و بهم بزنند

داروي مروخ معروف به قيروطي كه عبارت است از: روغن موم + روغن بنفشه + لعاب بهدانه شيرين + كمي پيه بز بدون نمك + قدري زفاي تر +اندكي صبــر زرد + آب كدو +آب برگ بيد +آب برگ پنيرك خوب حل كرده و بـــر ســرطان بمالند

فرمول تركيبي:

پوست پياز را بعد از اينكه خوب در آفتاب خشك كردند، آنــرا بـا هـــم وزنش از پوست درخت بلوط آرد مي كنند و با عسل معجون و مخلوط مي كنند يك قـاشـق از اين معجون را بعد از هر وعده غذا در يك كاسه (قدح) عصاره هـويج بمــدت يك هفته مي گيرندهمراه با استنشاق بخار پياز (بخاطر خود بيماري)

دستور عمل بخاطر پياز:

پياز را در يك ظرف آب با كمي نمك ورقه ورقه مي كنندو بر روي آتش قـــرار مي دهند و خود را جلوي بخار پياز قرار مي دهند و از آن استناشق مي كنند:: موضوعات مرتبط: بیماریها
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ آذر۱۳۸۸ |